Web Sözleşmesi

 

WEB SÖZLEŞMESİ

W E B  T A S A R I M  H İ Z M E T L E R İ  S Ö Z L E Ş M E  Ş A R T L A R I

Madde 1. TARAFLAR

1.1 Bu sözleşme………………………………………………………………………….(Ajans olarak anılacaktır) ile kimlik ve
diğer bilgileri sözleşmenin diğer sayfasında yazılı olan………………………………………………’nden
(MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında karşılıklı okunup anlaşıldıktan sonra sözleşmenin
ön yüzündeki koşullarla ve aşağıdaki şartlarla imza altına alınmıştır.

1.2 Taraflar işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 2. SÖZLEŞME KONUSU

2.1 İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin sözleşmenin diğer yüzünde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda
domain name tescili (internet adresi isim hakkı), web sitesi tasarımı ve hosting (bulundurma)
hizmetlerinden herhangi bir veya birkaçını kullanabilmesi için Ajansın sağlayacağı olanakları
ve karşılığında ödenecek ücreti düzenler. Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

2.2 Alan Adı Tescili: MÜŞTERİ’nin talebi ve tercihine göre alınacak olan internet adresinin
tescili için gerekli tüm başvuruların yapılarak adresin rezerve edilmesini sağlamaktadır.
2.3 Web Sitesi Tasarımı: MÜŞTERİ’nin talebi ve tercihine göre internet sitesinin teknik ve
görsel tasarımını yaparak bunu, tercih edilen domain altında sağlıklı olarak çalışabilen
bir şekilde yerleştirmektir.

2.4 Hosting: PROGRAMCI’nın hazırladığı ya da bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış
olan internet sitesinin, Ajansın seçeceği hosting firmasının internete açık bilgisayarlarında
bulundurulması işlemidir.

2.5 Site tesliminden sonra MÜŞTERİ’nin isteği üzerine, site üzerinde yapılacak olan her türlü
değişiklik, ilave ve güncelleme bu sözleşme konusu dışındadır.

Madde 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1 İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla, tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

3.2 Sözleşmenin süresi 45 gündür.

Madde 4. ÜCRET

4.1 İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret, sözleşmenin ön yüzünde
belirtilen hususlar hesaplanarak USD olarak belirlenmiştir. Belirtilen ücrete KDV dâhil değildir.

4.2 MÜŞTERİ, ücretin %50’sini sözleşme tarihinde; %50 tasarım bittiğinde , nakit olarak Ajans’a
ödemekle yükümlüdür.

4.3 Ücret ödemeleri, ödeme tarihindeki Merkez Bankası Efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası’na
çevrilerek veya üzerinde anlaşılmış olan para birimiyle ödenebilir.

4.4 Gecikmeli ödemelerde Ajans, tek taraflı olarak alacağını başka herhangi bir birime çevirme hakkı saklıdır.

Madde 5. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

5.1 MÜŞTERİ, domain name tescili ve hosting hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan, yürürlükte olan
veya ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödeyeceğini
Beyan, kabul ve taahhüt eder. Ajans bunların hiçbirinden dolayı yükümlülük altına girdirilemez.

5.2 MÜŞTERİ, Ajans tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı internet sitesinin içeriğinden
tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür yayın ve yayımdan doğan
hukukî ve cezaî sorumluluğa MÜŞTERİ kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
İşbu konuda Ajansın herhangi bir kusur atfedilemez.

5.3 Ajansın mezkûr işi teslim yükümlülüğü, sözleşme tarihinden itibaren toplam 90 gündür.

Madde 6. SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI

6.1 Belirtilen ödeme biçimine göre hizmet bedellerinin tam ve zamanında ödenmemesi halinde MÜŞTERİ’ye
verilen hizmetlerin, ödenmemiş olan ücrete denk gelen kısmı tamamen durdurulur.
Durdurulacak hizmetin takdiri Ajans’a aittir.

Madde 7. FESİH VE TAZMİNAT HAKLARI

7.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını veya taahhütlerini
yerine getirmediği takdirde veya işbu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti
halinde, 6. maddede belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi durumunda Ajans,
hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2 Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu ücreti
geri isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 8. TEBLİGATA ESAS POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

8.1 Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sözleşmenin ön yüzünde
belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2 Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir.
İşbu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3 Ajans sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı,
ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik
iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin
gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

* Sözleşmeler Bilgi Amaçlı Olarak Paylaşılmıştır.